Om oss


GLF Rehab

Vi vet att det bästa sättet att minimera kostnader är att förebygga. Vi arbetar med våra kunder kontinuerligt och hjälper dig som kund att vara rustad redan innan problem uppstår. Vi finns där med professionellt stöd och expertkunskap redan innan, under och efter en problematisk situation uppstått. Med ett serviceavtal hos oss finns vi där när du behöver oss – men också innan du gör det.


INVESTERA I SUNDA OCH SÄKRA IDROTTARE

FÖREBYGGANDE INSATSER: Vi kartlägger Föreningens kultur kring alkoholbruk-, läkemedelsbruk-, spelbruk- och narkotika-bruk.

Vi utarbetar policys och handlingsplaner tillsammans med er och för ut dem i Föreningen. Vi hjälper er följa upp och att arbeta in nya attityder kring skadligt bruk i föreningen.

BÅDE FÖREBYGGANDE OCH MED AKUTA INSATSER.

GLF Rehabs-rådgivning: Via telefonkontakt, mejlkontakt eller personliga möten kan vi på GLF rehab stötta, svara på frågor och möta oro som kan finnas kring en idrottare.

Kulturundersökning: Via en digital enkätundersökning kartlägger vi hur kulturen på er Förening ser ut. Enkäten ger er t ex svar på frågor kring hur förenings policy fungerar i praktiken, vilken brukskultur som råder i Föreningen, om någon har känt oro för en lagkamrat med flera, frågor som är värdefulla i arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner kring skadligt bruk.

Riktlinjer och policy: De flesta Föreningar har en policy – men hur fungerar den i praktiken? Vi hjälper er förening att ta fram fungerande och levande policys och riktlinjer.

Utbildningar och föreläsningar: Vi på GLF rehab erbjuder målgruppsanpassade utbildningar och föreläsningar.

Kartläggning och behandling: När det inte fungerar med policyn i föreningen och en idrottare behöver hjälp, finns GLF rehab med från start till mål. Tillsammans med idrottaren och ansvarig chef börjar vi med att göra en kartläggning kring situationen och undersöker vilka insatser som passar idrottaren och föreningen. Fördelarna med kartläggning innan behandling är många och sammantaget ger det en bättre prognos för ett lyckat resultat. Kartläggningen innehåller också motiverande inslag vilket är nödvändigt för att en förändring ska kunna ske. Vi gör en bred kartläggning för att bl. a se om någon bakomliggande problematik finns. Under processens gång kan vi även stötta laget. Vi hjälper din idrottare att fungera som förväntat.

Det här får idrottaren
  • En bred kartläggning genomförd av legitimerad personal kring problematik, livssituation och nuvarande resurser
  • Stöd och coachning i hantering och bemötande av skadligt bruk
  • Motiverande vägledning för att underlätta behandlingsprocessen
  • Individuellt anpassad behandling framtagen av legitimerade behandlare som baseras på beprövad erfarenhet och forskning
  • Parallell behandling av skadligt bruk/beroende och eventuellt bakomliggande orsaker som t ex psykisk ohälsa
Det här får chefen
  • En kontaktperson som ger stöd och återkoppling under hela kartläggnings- och behandlings processen.
  • Hjälp med att formulera skriftlig överenskommelse där idrottarens och föreningens åtaganden framgår
  • Skriftlig och muntlig återrapportering efter avslutad process

Vi vill att vårt arbete ska vara en del i en helhet som syftar till att skapa goda förutsättningar för att både idrottarna och föreningen ska må bra. Grundtanken är att frågor kring skadligt bruk (tidigare kallat missbruk) och beroende ska integreras i det dagliga arbetet i föreningen. Det betyder att förebyggande och lösningsfokuserade strategier ska vara en naturlig del i föreningens policy Vi skapar framgång genom att få människor må bättre