Behandlingar

Beroendeproblematik

Stress och missbruk hör ofta ihop. Visste du att 40% av de personer som visar symtom på utbrändhet, även har ett missbruk. Vi vill ge dig kunskap och verktyg för att skapa ett agerande ledarskap och att våga leda i svåra situationer.

Vi vill hjälpa dig att:

– få inblick i hur problemen påverkar individen och organisationen

– identifiera problemen i tid

– ger dig verktyg för att förebygga samt för att hantera problemen i vardagen när de uppstått

– hantera problemen så att medarbetaren får hjälp i tid och organisationen skyddas

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar. Det är fortfarande ett ämne som vi har svårt att prata om och på arbetsplatser är det skamfullt och tabubelagt. Psykisk ohälsa är dyrt, särskilt för arbetsgivaren.

Vi fokuserar på stressfaktorer, depression och missbruk så att du kan agera på varningssignaler och förebygga problemen. Vi ger konkreta verktyg så du kan både agera innan det händer men också när det redan hänt. 

Vi anpassar efter behovet på din arbetsplats

Vid psykisk ohälsar saknar ofta individen helt eller delvis probleminsikt. Arbetsgivarna saknar ofta kunskap, verktyg, processer och stödresurser. Med en strukturerad modell ser vi till åtgärda problemen och skapa resultat för både individ och affär. 

Problemen orsakar:
– ökade sjukskrivningar
– dolda kostnader
– missriktade rehabilitsertingsinsatser
– produktionsbortfall
– personligt lidande
-kvalitets- och säkerhetsrisker

Vi har kompetens om följande missbruk:
– alkohol- och droger
– spel
– självskadebeteende
– sockerberoende
– ätstörningar
– tablettmissbruk
– sexmissbruk
– kriminalitet


FÖRELÄSNINGAR

Vi erbjuder föreläsningar inom samtliga våra områden och hittar formen efter samtal med dig om behov och fokusområden.

Målgrupp:

  • ledningsgrupper: fokus på psykisk ohälsa och dolda kostnader, risker och produktionsbortfall.
  • chefer: chefens ansvar, se signaler, hur man agerar, svåra samtal, uppföljning och stöd
  • medarbetare fokuserar vi på medarbetarens ansvar, vad du ska göra om du känner oro för dig själv eller en kollega.
  • HR: resursstöd, verktyg för att stötta chefer i organisationen

Vi skräddarsyr och föreningsanpassar när ni vill öka kunskapen på föreningen

Utbildningen läggs upp efter era önskemål, med utgångspunkt från deltagarnas behov och tidigare kunskaper. Utbildningen kan genomföras på föreningen eller i valfri lämplig lokal.

GLF REHAB ger inspiration och stöd för att bygga upp eller revidera Föreningens policy för bruk och skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, illegala droger (även kallad alkohol- och drogpolicy).

Du får verktyg för att arbeta med skadligt bruk på ett sätt som passar din Förening bäst.

Det gör att du snabbt och effektivt kan komma igång med det förebyggande arbetet.

Policy, handlingsplan och aktivitetsplan

Vi hjälper dig med

  • Introduktion, kartläggning, inventering och behovsanalys.
  • Formulera innehåll i policy och handlingsplan.
  • Inspiration, råd och tips hur man introducerar och förankrar policyn i hela organisationen.
  • Medverkan och genomförande av olika aktiviteter t ex utbildning, information till alla anställda, seminarier, gruppövningar, etc.
  • Uppföljning och återrapportering.

Policyn innehåller syfte, mål och riktlinjer för föreningen och hanteringen av frågor om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, droger eller annat som påverkar Föreningen negativt.

Handlingsplanen talar om hur man ska säkerställa det som står i policyn. Vem som är ansvarig och vad som ska göras och när.

Handlingsplanen talar om hur man ska säkerställa det som står i policyn. Vem som är ansvarig och vad som ska göras och när.

Aktivitetsplanen beskriver; vad som planeras. Vem är ansvarig? När ska arbetet genomföras? Vad kommer det att kosta? Aktivitetsplanen ska innehålla detaljerade planer för aktiviteter det närmaste året.

Genomförandet innebär konkreta aktiviteter för att implementera och föra ut kunskaper om policyn till alla på arbetsplatsen. Först då kan man förvänta sig märkbara effekter.